Specjalności

KIERUNEK: TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 

TECHNOLOGIA CERAMIKI I MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH
 

Na specjalności Technologia Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych studenci kształceni są w zakresie: technologii ceramiki przemysłowej tj. głownie produkcji wyrobów ceramiki stołowej; ceramiki płytkowej i ceramiki sanitarnej oraz w zakresie produkcji szerokiej gamy ceramiki i materiałów ogniotrwałych. Zdobywają szeroką wiedzę z zakresu technologii wytwarzania i przetwórstwa wyrobów z ceramiki i materiałów ogniotrwałych obejmującą: zagadnienia wydobycia i przygotowania surowców, procesy spiekania i topienia z uwzględnieniem ich realizacji w warunkach przemysłowych, technologie formowania wyrobów, charakterystykę własności materiałów ceramicznych oraz metod badań normowych i kontroli jakości. Program kształcenia obejmuje projektowanie, wytwarzanie i ocenę wyrobów z zakresu ceramiki przemysłowej oraz materiałów ogniotrwałych.


Celem kształcenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawami produkcji przemysłowej ceramiki glinokrzemianowej obejmującej wyroby: porcelanowe, porcelitowe, fajansowe, kamionkowe, gres porcellanato, materiały ogniotrwałe. Są to produkty o szerokim spektrum zastosowań: od wyrobów codziennego użytku po wysokospecjalistyczne nowoczesne materiałów dla techniki i przemysłu. Tematy realizowane w ramach specjalności na wykładach, seminariach, projektach, laboratoriach i w pracach magisterskich dotyczą podstaw fizykochemicznych procesów jednostkowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przygotowania surowców i mas, formowania, suszenia, obróbki cieplnej i końcowej obróbki ceramiki. Istotnym elementem kształcenia jest możliwość odbycia praktyk i staży przemysłowych w zakładach ceramicznych i jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą.

Zdobyta wiedza pozwala absolwentom znaleźć zatrudnienie w przemyśle ceramicznym tj. w zakładach ceramiki stołowej, ceramiki sanitarnej, płytek ceramicznych, zakładach materiałów ogniotrwałych, zakładach zajmujących się produkcją różnego typu ceramiki użytkowej oraz placówkach naukowych i naukowo rozwojowych zajmujących się problemami technologii ceramiki. Absolwenci mogą zajmować stanowiska w zakresie: prowadzeniu produkcji i zarządzania produkcją, w laboratoriach technologicznych i jednostkach kontroli jakości a także w dystrybucji i sprzedaży wyrobów ceramicznych. Są przygotowani do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej a także do pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Posiadają przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach III stopnia.
 

TECHNOLOGIA SZKŁA I POWŁOK AMORFICZNYCH
 

Na specjalności Technologia Szkła i Powłok Amorficznych studenci kształceni są w zakresie technologii szkieł, z uwzględnieniem technologii branżowych, a także w zakresie technologii emalii i powłok amorficznych. Studenci zdobywają szeroką wiedzę obejmującą: charakterystykę surowców stosowanych w procesie technologicznym, podstawy ich doboru i przygotowania zestawów szklarskich, zagadnienia z zakresu metod syntezy szkieł, emalii i powłok amorficznych, zagadnienia związane z charakterystyką stanu szklistego, a także zagadnienia dotyczące metod formowania i przetwórstwa szkła. W ramach specjalności studenci zapoznają się z właściwościami technologicznymi i użytkowymi szkieł, emalii i powłok amorficznych, a także z metodami badawczymi służącymi do ich oceny oraz do kontroli procesów technologicznych. Program kształcenia obejmuje projektowanie, wytwarzanie i badanie szkieł, emalii oraz powłok amorficznych.


Celem kształcenia jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej technologii szkła (w tym szkła gospodarczego, budowlanego, technicznego i szeregu szkieł specjalnych), a także wiedzy z zakresu technologii emalii i powłok amorficznych. Otrzymywane dzięki wymienionym technologiom tworzywa i produkty są wykorzystywane w wielu różnych dziedzinach, od podstawowych gałęzi rynkowych po najbardziej wyspecjalizowane i najnowocześniejsze technologie. Tematy realizowane w ramach specjalności na wykładach, seminariach, projektach, laboratoriach i w pracach magisterskich dotyczą zagadnień ściśle związanych z podstawowymi elementami technologii szkieł, emalii i powłok amorficznych, jak również bardzo istotnych obecnie problemów zmniejszenia energochłonności procesów technologicznych oraz ograniczenia emisji gazów. Istotnym elementem kształcenia jest możliwość odbycia praktyk i staży przemysłowych w zakładach przemysłowych oraz w jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą.

Zdobyta wiedza pozwala absolwentom znaleźć zatrudnienie w przemyśle szklarskim, a więc przede wszystkim w hutach szkła oraz w zakładach zajmujących się przetwórstwem i wykorzystaniem szkła, oraz w jednostkach naukowych, naukowo-badawczych i naukowo- rozwojowych zajmujących się problemami technologii szkieł, emalii i powłok amorficznych. Absolwenci mogą zajmować stanowiska związane z prowadzeniem i zarządzaniem produkcją w przemyśle szklarskim, są także przygotowani do pracy w laboratoriach technologicznych i jednostkach kontroli jakości. Wiedza uzyskana w ramach specjalności może być przydatna do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci posiadają przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach III stopnia.

Kadra naukowa oraz baza laboratoryjna gwarantuje odpowiedni poziom merytoryczny procesu dydaktycznego na nowo utworzonej specjalności. Kształcenie studentów będzie prowadzone w taki sposób, by sprostali oczekiwaniom przyszłych pracodawców z przemysłu oraz placówek naukowo badawczych.
 

TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
 

Specjalność obejmuje zdobywanie wiedzy z zakresu: fizykochemia procesów zachodzących podczas wytwarzania i użytkowania cementów, spoiw wapiennych i gipsowych, betonów, ceramiki budowlanej oraz materiałów izolacyjnych, badania surowców naturalnych i wtórnych, rozwój nowoczesnych metod wytwarzania specjalnych materiałów budowlanych o bardzo wysokiej wytrzymałości i trwałości, rozwój metod analiz chemicznych oraz immobilizacja substancji szkodliwych, a także zarządzanie przemysłem materiałów budowlanych.


Absolwenci specjalności zatrudniani są jako technolodzy, doradcy techniczni, pracownicy działów marketingu i zarządzania oraz pracownicy laboratoriów chemicznych, głównie w takich zakładach jak: cementownie, zakłady wapiennicze, zakłady produkujące spoiwa gipsowe suche zaprawy, beton towarowy, prefabrykaty betonowe, beton komórkowy, kruszywa naturalne i sztuczne, ceramiczne wyroby wypalane, wyroby silikatowe, wełnę mineralną i inne izolacyjne materiały budowlane.
 

ANALITYKA I KONTROLA JAKOŚCI
 

Przedmiotem studiów na specjalności są chemiczne, fizykochemiczne i fizyczne metody pozwalające na uzyskanie informacji o składzie chemicznym i fazowym materiałów wraz z ich rozmieszczeniem przestrzennym (w skali makro, mikro i nano) a także zmianami składu w czasie. Omawiane i praktycznie wykonywane są poszczególne działy analizy takie jak analiza śladowa, analiza specjacyjna, analiza ciała stałego i powierzchni, analityka procesowa ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania czujników (sensorów) i metod przepływowych, analiza strukturalna, analiza fazowa a także zagadnienie zapewnienia jakości w procesie analitycznym. Drugim aspektem specjalności jest wykorzystanie metod analityki w kompleksowych systemach zarządzania jakością (TQM), a szczególnie w komórkach kontroli jakości.


Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w laboratoriach przemysłowych (przemysł surowcowy, ceramiczny, szklarski, materiałów budowlanych, farmaceutyczny i chemiczny), laboratoriach kontrolnych (stacji sanitarno-epidemiologicznych, wodociągowych, ochrony środowiska), w pionach zarządzania jakością przedsiębiorstw a także mogą kontynuować karierę naukową zarówno na macierzystym Wydziale jak i na dowolnych krajowych i zagranicznych wydziałach o profilu chemicznym.
 
 
 

KIERUNEK: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 

MATERIAŁY FUNKCJONALNE
 

Inżynieria Materiałowa stanowi przykład połączenia nauk podstawowych i stosowanych w celu uzyskania materiałów o określonych właściwościach. Specjalność materiały funkcjonalne obejmuje naukę o takich materiałach jak tworzywa metaliczne i ceramiczne, przewodniki superjonowe, półprzewodniki, dielektryki oraz magnetyki. Wybrane grupy materiałów prezentowane będą zgodnie z konwencją materiał → właściwości → zastosowania. Specjalność materiały funkcjonalne, w oparciu o relacje pomiędzy strukturą, metodą otrzymywania i właściwościami użytkowymi, kształtuje umiejętność projektowania materiałów spełniających określone funkcje dla zastosowań w energetyce, elektronice czy medycynie oraz innych priorytetowych obszarów gospodarki. Program specjalności obejmuje projektowanie, niekonwencjonalne metody wytwarzania materiałów oraz modyfikacji powierzchni w celu uzyskania właściwości niezbędnych do zastosowań w nowoczesnej technice. Istotną częścią programu kształcenia jest wykorzystanie metod komputerowych do projektowania materiałów. Absolwenci specjalności materiały funkcjonalne posiadają umiejętność rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu inżynierii materiałowej we współpracy z technologami czy konstruktorami. Zdobyta wiedza oraz sposób kształcenia rozwijający predyspozycje nauko-badawcze umożliwia kontynuację nauki na studiach III stopnia. Absolwenci Inżynierii Materiałowej znajdują zatrudnienie w specjalistycznych laboratoriach czy placówkach naukowych. Inżynieria materiałowa jest dyscypliną o kluczowym znaczeniu dla gospodarki światowej, dając młodym ludziom szanse rozwoju i zdobycia znaczącej pozycji na rynku pracy, zarówno w kraju jak i za granicą. 

MIKRO- I NANOTECHNOLOGIE MATERIAŁOWE
 

Nowo utworzona specjalność pt. "Mikro i Nanotechnologie Materiałowe" pozwoli na poszerzenie dotychczasowej oferty dydaktycznej na kierunku kształcenia Inżynieria Materiałowa prowadzonym przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Szczególną uwagę zamierza się poświęcić nano technologii jako nauki łączącej w sobie wiele dziedzin takich jak: inżynieria materiałowa, fizyka, chemia czy biologia. Zajęcia będą pokazywać dwie odmienne strategie rozwoju tej dziedziny, które jak się wydaje dominują w badaniach nano i mikro materiałowych. Podejście zaprezentowane przez Feymana i poźniej rozwijane przez Franksa polega na budowie mikro i nanosystemów poprzez coraz większą miniaturyzację i zwiększenie precyzji wytwarzania w oparciu o już istniejące technologie takie jak np. wysoko rozdzielcza litografia lub techniki Rapid Protoryping. Drugie podejście prezentowane również przez uczonych amerykańskich polega na kontroli struktury na poziomie molekularnym, gdzie nowe tworzywa są wytwarzane poprzez precyzyjne manipulowanie atomami w celu uzyskania pożądanej struktury krystalograficznej lub mikro i nano struktury. Przykładami takich materiałów mogą być fulereny czy nanorurki węglowe.


Oba podejścia stanowią wzajemnie uzupełniające się elementy i będą stanowić kompendium niezbędnej wiedzy, którą powinni nabyć studenci po ukończeniu specjalności miko i nano technologie materiałowej. W efekcie słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą procesów i zjawisk fizykochemicznych wykorzystywanych w trakcie wytwarzania mikro i nanomateriałów. Poznają zasady działania przyrządów dzięki którym są wytwarzane te struktury. Zapoznają się z metodami otrzymywania mikroreaktorów, które coraz częściej są wprowadzane na rynek przemysłu biochemicznego i elektronicznego. Znajomość tych problemów oraz umiejętność ich praktycznego wykorzystania będzie użyteczna dla absolwentów tej specjalność przy poszukiwaniu zatrudnienia w przemyśle zajmującym się zaawansowanymi technologiami.

Kadra naukowa oraz baza laboratoryjna gwarantuje odpowiedni poziom merytoryczny procesu dydaktycznego na nowo utworzonej specjalności. Kształcenie studentów będzie prowadzone w taki sposób, by sprostali oczekiwaniom przyszłych pracodawców z przemysłu oraz placówek naukowo badawczych.
 

BIOMATERIAŁY I KOMPOZYTY
 

Specjalność Biomateriały i Kompozyty przygotowuje fachowców w dziedzinie projektowania, wytwarzania oraz badań nowoczesnych tworzyw kompozytowych. W ramach zajęć (wykłady, laboratoria, seminaria, prace dyplomowe) studenci zapoznają się z technologią materiałów kompozytowych (zwłaszcza tworzyw zbrojonych różnymi włóknami), metodami badań właściwości tworzyw kompozytowych i analizą procesu ich degradacji. Poznają technologie nowoczesnych kompozytów włóknistych znajdujących zastosowanie w przemyśle sportowym, motoryzacyjnym, ochronie środowiska, w przemyśle materiałów konstrukcyjnych i materiałów budowlanych oraz w medycynie. Specjalność, oprócz wiedzy materiałowej kształci studentów w dziedzinie materiałów stosowanych w medycynie. Studenci poznają zasadnicze zagadnienia z dziedziny inżynierii biomateriałów wraz z wiedzą dotyczącą metod badań biozgodności, Poznają metody projektowania implantów o złożonych funkcjach biomechanicznych, konstrukcje układów eksperymentalnych do badań trwałości materiałów w środowisku biologicznym oraz zaznajamiani są z wymaganiami normowymi dotyczącymi organizacji i monitoringu badań doświadczalnych i klinicznych materiałów przeznaczonych na rynek medyczny.


Absolwenci po naszej specjalności mogą poszukiwać zatrudnienia; w firmach zajmujących się produkcja lub sprzedażą tworzyw kompozytowych we wszystkich dziedzinach techniki, stosujących polimerowe kompozyty włókniste, również w budownictwie, w laboratoriach badań tworzyw kompozytowych (mechaniczne, degradacja, badania normowe), w firmach zajmujących się wytwarzaniem materiałów implantacyjnych (również jako przedstawiciele handlowi firm produkujących materiały dla medycyny), w firmach organizujących badania materiałów przeznaczonych na rynek medyczny (badania kliniczne).
 
 
 

MAKROKIERUNEK: CERAMIKA
 

CERAMIKA TECHNICZNA I KONSTRUKCYJNA
 

Utworzenie specjalności stanowi odpowiedź na zmiany technologii szeregu gałęzi przemysłowych zgłaszających zapotrzebowanie na wysoce wyspecjalizowane materiały ceramiczne zdolne pracować długo i niezawodnie. Skala ich produkcji jest niewielka, lecz wartość produkcji bardzo duża. W ich wytwarzaniu stosowane są bardzo zróżnicowane metody i zabiegi technologiczne nie występujące w technologiach produkcji masowej. Z tego też względu nie wchodzą one w zakres technologii omawianych w trakcie studiów na kierunku technologii chemicznej, ani na kierunku inżynierii materiałowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.


W zakresie studiów pierwszego stopnia na Makrokierunku Ceramika studenci uzyskają niezbędną wiedzę podstawową z inżynierii materiałowej oraz gruntowne przygotowanie inżynierskie z zakresu technologii ceramicznych. Przedmiotem kształcenia na drugim stopniu realizowanym na specjalności Ceramika Techniczna i Konstrukcyjna będzie kształtowanie mikrostruktury tworzyw wiodące do eksponowania pożądanych właściwości fizykochemicznych ceramiki, a więc właściwości mechanicznych, cieplnych, elektrycznych i magnetycznych. Przekazana zostanie wiedza z zakresu najnowszych osiągnięć w dziedzinie preparatyki ceramicznej oraz wiedza płynąca z aktualnie prowadzonych w tym zakresie prac badawczych.

Posiadający tą wiedzę absolwenci zasilą powstające coraz liczniej małe przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji ceramiki specjalnej dla potrzeb przemysłu energetycznego, maszynowego, narzędziowego, zbrojeniowego oraz dla medycyny i gałęzi pokrewnych. Wiedzę tą będą mogli także wykorzystać dla modyfikacji i poprawy jakości tworzyw produkowanych w podstawowych działach przemysłu ceramicznego.
 

WZORNICTWO CERAMIKI I SZKŁA
 

Nowa specjalność "Wzornictwo Ceramiki i Szkła" jest dedykowana osobom pragnących realizować swoje ambicje inżynierskie w połączeniu z uzdolnieniami artystycznymi. Kształcenie studentów na tej specjalności ma charakter interdyscyplinarny. Łączy nauczanie inżynierskie w zakresie technologii ceramiki i szkła z możliwie szerokim przygotowaniem projektowym i artystycznym ukierunkowanym na powstawanie i wdrażanie nowych produktów (wzorów, kształtów, dekoracji). Osoby kształcące się w tej specjalności nabywają, przede wszystkim, gruntowną wiedzę inżyniersko - technologiczną z zakresu procesów wytwarzania wyrobów ceramiki szlachetnej i szkła. Obejmuje ona, w zakresie ceramiki: zasady doboru surowców, zasady projektowania i zestawiania mas i szkliw ceramicznych, mielenie i otrzymywanie mas ceramicznych, formowanie wyrobów, wypalanie i zdobienie. Natomiast w zakresie technologii szkła: dobór surowców (głównych i pomocniczych); topienie, klarowanie i modyfikowanie właściwości masy szklarskiej; technologie formowania wyrobów szklarskich oraz techniki przetwórstwa szkła. Dodatkowym, ważnym elementem będzie poznanie wymagań normowych i obwarowań parametrów technologicznych w procesach wytwarzania ceramiki i szkła. Drugi nurt, postrzegany jako wartość dodana do kształcenia technologicznego, obejmuje zestaw przedmiotów związanych z zasadami wzornictwa przemysłowego, takich jak: oryginalność artystyczna, ergonomia, estetyka i funkcjonalność. Szczególny nacisk będzie kładziony na połączenie uwarunkowań normowych i techniczno-technologicznych z artystyczną wizją projektowanych przedmiotów z ceramiki i szkła, jak również na znajomość zagadnień związanych z zasadami wdrażania nowych produktów do seryjnej produkcji. Tak ukierunkowany absolwent będzie gotowy do podjęcia samodzielnej pracy w warsztatach artystycznych jak i w działach technologicznych lub działach nowego produktu w zakładach przemysłu ceramicznego czy szklarskiego.

 

MATERIAŁY DLA KONSERWACJI I REWITALIZACJI
 

Specjalność "Materiały dla konserwacji i rewitalizacji" jest jedną z trzech specjalności makrokierunku Ceramika. Podjęcie studiów na tej specjalności umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu współczesnych i historycznych metod wytwarzania materiałów budowlanych, szkła i ceramiki oraz technik konserwacji zabytków i przywracania funkcji użytecznych budowlom zabytkowym. Podstawę studiów na omawianej specjalności stanowi wiedza i umiejętności nabyte przez studentów na pierwszym stopniu studiów, na których uzyskają gruntowne przygotowanie inżynierskie z zakresu technologii materiałów ceramicznych i inżynierii materiałowej.

Kontynuacja studiów na specjalności "Materiały dla konserwacji i rewitalizacji" zapewnia twórczy rozwój nabytej wiedzy, uzupełniając ją opanowaniem technik i technologii odtwarzania i racjonalnej substytucji historycznych materiałów ceramicznych, spoiw mineralnych, tynków, materiałów konstrukcyjnych i detali architektonicznych. Umożliwia również planowanie i podjęcie działań, których celem jest skuteczna ochrona budowli przed destrukcją spowodowaną ich zawilgoceniem i zasoleniem oraz korozją materiałów budowlanych, a także stwarza możliwości oceny i optymalizacji współpracy historycznych materiałów budowlanych z materiałami współczesnymi. Ważnym elementem kształcenia jest poznanie sposobów i technik konserwacji szkła, witraży i emalii, a także procesów wytwarzania i barwienia szkieł, które mogą być wykorzystane do uzupełniania ubytków szkieł historycznych.


Studia na omawianej specjalności łączą elementy historii materialnej ze współczesną wiedzą o fizykochemii procesów zachodzących podczas wytwarzania i eksploatacji różnorakich materiałów budowlanych, pozwalając w racjonalny sposób kształtować ich właściwości użytkowe. Umiejętności te oraz znajomość zasad konserwacji, napraw i odtwarzania różnego typu wyrobów z ceramiki i szkła, czyni z absolwenta omawianej specjalizacji wartościowego współpracownika przedsiębiorstw i instytucji konserwatorskich oraz firm wytwarzających materiały o zadanych cechach użytkowych i walorach artystycznych. Dobre wyposażenie laboratoriów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki umożliwia poznanie i opanowanie standardowych i unikalnych technik badawczych, przydatnych w późniejszej pracy. Jedną z cech absolwenta omawianej specjalności jest jego interdyscyplinarność, pozwalająca na zrozumienie wymagań konserwatorskich i wskazanie sposobów otrzymywania i doboru najwłaściwszych materiałów, które zapewnią odpowiednią trwałości i funkcjonalności takiego rozwiązania. Absolwenci przygotowani są do podjęcia nauki na studiach doktoranckich - studiach III stopnia.